Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spradzice.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kaczmarek, e-mail: sekretariat@spradzice.szkolnastrona.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 375-50-85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek szkoły składa się z trzech segmentów: dwukondygnacyjnego budynku głównego, jednokondygnacyjnej przybudówki oraz sali gimnastycznej.  Wokół szkoły budynku j jest duży zielony obszar, na który mieści się m.in. boisko szkolne, tereny rekreacyjne, skocznia do skoku w dal. Teren szkoły jest ogrodzony.

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony północnej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Do pierwszego wejścia prowadzą schody. Drugie wejście znajduje się od strony hali sportowej. Wejście do szkoły z uwzględnieniem wymogów Procedury bezpieczeństwa w Szkole w okresie pandemii.

Na parterze głównej części budynku znajdują się dwie sale lekcyjne przystosowane do prowadzenia zajęć w klasach IV-VIII, pracownia komputerowa, sala dla przedszkolaków oraz toalety. W dobudówce gabinet dyrektora, sala przedszkolna, świetlico - stołówka, kuchnia, sekretariat.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na pierwszym piętrze usytuowana jest biblioteka, której księgozbiór obejmuje około 6000 woluminów i jest uzupełniany na bieżąco oraz magazyn biblioteczny. Na poziomie tym znajdują się również sale lekcyjne dla uczniów klas I – III oraz IV- VIII oraz pokój nauczycielski.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel. 48 375-50-85; email: sekretariat@spradzice.szkolnastrona.pl

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel. 48 375-50-85; email: sekretariat@spradzice.szkolnastrona.pl

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - tel. 48 375-50-85; email: sekretariat@spradzice.szkolnastrona.pl

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt: tel.: tel. 48 375-50-85; email: sekretariat@spradzice.szkolnastrona.pl

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Raport o stanie zapewnienia dostępności

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

[30 marca 2021]