Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Drzewickie Granty Oświatowe

 

 

22 grudnia 2017 r. przyznane zostały „Drzewickie Granty Oświatowe” (DGO).

Spośród 21 złożonych wniosków, komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy, rekomendowała do dofinansowania 16 wniosków na łączną kwotę 51 643,66 zł. W realizację grantów zaangażowanych będzie 27 nauczycieli z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica. Zajęcia w ramach II edycji DGO będą się odbywały w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

 

 Wśród 16 wygranych projektów znalazły się 4, które zostaną zrealizowane w naszej szkole w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r.

 

Drzewickie Granty Oświatowe finansowane są z budżetu Gminy i Miasta Drzewica.

 


" W krainie listów i pocztówek"

 

 Autorkami projektu są panie Justyna Miązek oraz Joanna Barska.

Warsztaty 62 godzinne skierowane są do 3-4 latków oraz uczniów II klasy szkoły podstawowej.

Cele projektu:

 1. Nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych;
 2. Zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego poprzez wizyty w oddziale w Drzewicy jak i w Warszawie
 3. Wdrażanie do prawidłowego pisania oraz wysyłania listów oraz pocztówek,
 4. Promowanie własnego regionu i szkoły,
 5. Poznawanie innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców,
 6. Prezentowanie listów i pocztówek w gablocie szkolnej dzieci,
 7. Doskonalenie sprawności manualnych,
 8. Rozwijanie zdolności artystycznych.

Nie ma wątpliwości, że pisanie listów i kartek zajmuje trochę czasu, zaangażowania i chęci. Ale każdy list niesie ze sobą jakąś historię, każdy ma duszę. Czytanie ich jest magicznym momentem dla odbiorców. Ponadto, pisanie listów ćwiczy wyobraźnię i cierpliwość oraz rozwija kreatywność. Nadawca wkłada wiele pracy i serca w napisanie i ozdobienie pocztówek. Jest to też odskocznia od zbyt prostych form dzisiejszego komunikowania się i może dać wiele radości dzieciom. Pokażmy dzieciom, że nie tylko portale społecznościowe sprawiają, że istniejemy w dzisiejszym świecie. Okazją do wysłania pocztówki nie muszą być tylko od święta. Dlatego warto już od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jest to bardzo ciekawa forma komunikowania się z innymi osobami, aby w późniejszym czasie również one podtrzymywały tą tradycję. Pragniemy poprzez wysyłanie pocztówek jak i listów do wybranych szkół w Polsce zintegrować się jako społeczność szkolna, a tym samym nawiązywać nowe znajomości i kultywować tradycję pisania listów i pocztówek.

 

 


 

 "Kto Ty jestes...detektywi historii."

Autorką projektu jest pani Barbara Kaszuba.

Projekt jest skierowany do uczniów klas I – VII. Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach wiekowych

Uczniowie poznają historię Drzewicy i okolicy na tle historii Polski. Nabywanie wiadomości będzie wzbogacone rajdami, wycieczkami,  spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Zajęcia historyczne będą łączone z zajęciami artystycznymi co sprawi, że będą one ciekawe i przystępne dla młodego odbiorcy.

Cele  projektu:

- Zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu.

- Kształcenie postaw patriotycznych, świadomości regionalnej i narodowej.

- Pobudzenie zainteresowań młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości, gminy i regionu.

- Rozwijanie różnych form twórczości z zakresu plastyki, fotografii, muzyki, dziennikarstwa.

- Przygotowanie wystawy fotograficznej ,,100 lat wolnej Ojczyzny- moja miejscowość, moja gmina’’.

Projekt ma być bodźcem dla uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska, w którym żyją. Wyrabiać poczucie wartości i identyfikacji z historią  ziemi, na której dorastają, a  pozytywne zmiany zachodzące w środowisku lokalnym i gminnym są powodem do dumy.


 

”Must be the music, czyli śpiewam po angielsku”

 

Autorką projektu jest pani Magdalenia Drążkiewicz-Białek.

Projekt skierowany jest dla uczniów klas III – VII. Zajęcia odbywać się będą z grupą 15-osobową uczniów  raz w tygodniu  w wymiarze 2 x 45 minut. Podczas zajęć uczniowie będą szlifować elementy języka angielskiego w różnorodnych, innowacyjnych formach pracy oraz z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz nowoczesnych technologii. Uczniowie będą ćwiczyć i rozwijać wszystkie umiejętności językowe: słuchania i czytania ze zrozumieniem, pisania oraz mówienia. Ponadto, wzbogacą zasób słownictwa i aspektów gramatycznych, utrwalając treści w licznych ćwiczeniach konwersacyjnych.

Cele:

- poznanie słów i wyrażeń niezbędnych w codziennej komunikacji

- ćwiczenie czterech podstawowych umiejętności językowych: czytania, słuchania, pisania, mówienia

- nauka piosenek z repertuaru dziecięcej piosenki angielskiej

- rozwijanie talentu wokalnego

- przygotowanie uczniów do występu scenicznego

- pomoc uczniom w pokonywaniu bariery językowej

- motywowanie uczniów do samodzielnej i owocnej nauki

- umożliwienie uczniom poszerzania wiedzy

- popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów

- podniesienie jakości w nauczaniu języka angielskiego

- nabywanie świadomości językowej

 

 


 

 "Z ekologią za pan brat"

 

Autorkami projektu są pani Ewa Korycka oraz pani Grażyna Gruszecka.

.Zajęcia ekologiczne mają za zadanie rozbudzanie wśród dzieci świadomości ekologicznej, pogłębianie wiedzy przyrodniczej i kulturowej. Dodatkowym atutem są wycieczki piesze, rowerowe, podczas których, propagujemy zdrowy tryb życia, a dzieci zapoznają się z działaniem np.: oczyszczalni, wysypiska, poznają działanie turbiny wodnej, kolektorów słonecznych. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaplanowałyśmy ćwiczenia z fantomami z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Radzic Dużych.  Oprócz działań ekologicznych chcemy utrwalić dla przyszłych pokoleń stare kapliczki i przydrożne krzyże na terenie Radzic i w okolicy. Efektem naszej pracy będzie wydanie książki o kapliczkach i przydrożnych krzyżach. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VII naszej szkoły. Nasze zajęcia pokrywają się z ekologicznymi  działaniami naszej gminy oraz ją promują. W realizację projektu włączamy rodziców i dziadków.

Cele projektu:

 1. Promocja Radzic i okolic (wystawa fotografii zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych w RCK w Drzewicy, wydanie książki, umieszczenie fotografii na stronie Szkoły i Gminy).

 2. Wzrost poziomu wiedzy wśród uczniów z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

 3. Wzrost poczucia odpowiedzialności uczniów za stan środowiska –podnoszenie świadomości dzieci i mieszkańców odnośnie segregacji śmieci (dokumentacja fotograficzna dzikich wysypisk śmieci i zgłoszenie ich występowania do Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy w celu ich zlikwidowania).

 4. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku – ćwiczenia w remizie w Radzicach Dużych z paniami  z Koła Gospodyń Wiejskich.

 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych – (dokumentacja fotograficzna rajdów rowerowych i pieszych dzieci z rodzicami oraz wycieczki - integracja międzypokoleniowa).

 6. Poznawanie walorów przyrodniczych Radzic i okolic( położenie geograficzne Radzic Małych i Dużych po lewej i prawej stronie rzeki Drzewiczki).

 7. Podejmowanie działań proekologicznych np.: zbiórka aluminium, usuwanie dzikich wysypisk śmieci z pobliskich lasów.