Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

26-340, Drzewica, Radzice Duże 169

tel. 48 375 50 85

E-mail: spradzice@drzewica.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 Postępowanie rekrutacyjne

 do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych
na rok szkolny 2021/2022

 

 

 Zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 Do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (w Radzicach Dużych, Radzicach Małych, Giełzowie, Świerczynie, Trzebinie i Werówce) przyjmuje się z urzędu. W dalszej kolejności – dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 określone zostały w:

 

- Regulaminie rekrutacji (regulamin do pobrania poniżej)

 

- Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/152/2020 z 19 lutego 2020r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica (uchwała do pobrania poniżej)

 

- Zarządzeniu Burmistrza Drzewicy Nr 9/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica (zarządzenie do pobrania poniżej)

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej:

 

Artykuły